Saturday, March 28, 2015

Kumpulan Puisi Bahasa Jawa

ELINGA
Rawat supratikno


Ing tengahing ara-ara...
Bledug ngampak-ampak
Dak sawang ombak ing samudra
Kang bisa gawe celaka

Yen duka,
Bisa tambah sengsara
Ati tambah nalangsara
Bandha donya bisa onya

Eling ta !
Praha tsunami ing aceh
Omah bisa karem
Omah bisa kesilem

Apa gusti wisduka ?
Ora perlu wangsulan
Wangsulan ana jroning nala kita
Mula, elingaUDAN
Agus sulton


Mendhung mentiyung ngemuli langit
Mahanani swasana dina
Dadi peteng nambahi sumpeg
Hawane adhem, angine ngebes
Sinambar gelap gebyaring thathit
Gumaleger swaraning sang gurnita
Gumuruh ngebaki jagad raya

Mangsa  rendheng udan ngecimpleng
Anyandhet gangsari pra kadang jroning makarya
Kari mung lungguh dheleg
Sangga uwang ngrenggani kursi kang sepi
Ana jroning bale wisma
Ati umeg ,
Kaprawasa kurdhaning karep
Udane ngrecih nambahi ardhaning greget
Saya suwe tansaya jengkel
Mripat sepet krasa ngantuk
Nyambar kemul mapan mlungker turu
Gumlendhang ngrangkul guling


Satembung
Romdonah

Tan rinasa wis lumaku wolung candra
Anggonmu ngrenggeni nala
Sapecak mbaka sapecak
Mbabar sawernaning lelakon
Antarane aku lan silramu
Suka, rena, lan dhuhkita

Nanging,
Anang tembung siji kang risane ilang
Nalika bebarengan mecaki lelakon iki
Rasane dadi semplah
Kaya-kaya tanpa guna
Amarga ana tembung kang ilang
Sanajan amung satembung
Rinakit saka limang aksara

Nanging,
Tansah dakantu-kantu kinedal saka lesanmu
Yaiku tembung” tresna” mung kanggo aku
Kembang setaman
Yudi joyokusumo


Ana laladan pinggire kali
Kebak tanduran kang warna-warna
Nanging ana siji kang dadi kawigaten
Mripat kang lagi njinggleng ora kedhep

Tanduran kang rupa kembang setaman
Kang nguweni paweling marang menungsa
Supados ngelingi urip iku kudu srawung
Aja lali yen nduweni kanugrahan

Kembang setaman pitung werna
Bisa dadi paugeran uripe menungsa
Supados dadi menungsa kang luhur
Eling urip iku amung saklerap
Pitulasan
Hastuti, S.pd.

Regeng,
Dalan-dalan, kampung, kantor,
Ing sadhengah papan samya regeng
Rerenggan maneka warna umbul-umbul
Gandera, kalawan damar

Mecaki dina pitulasan
Kadang sepuh, taruna, cilik
Lakak-lakak ngrebutake menange lomba

Mbok darmi bakule tempung,
Sasi iki katon sumringah, awit kebak pesenan
Mbah sumo, randhane pahlawan
Atine nggrantes, tan ana sing nggatekake

Pitulasan,
Apa sejatine sing dikarepake ?

0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2016 niceia.com(ROD before)